Hos Okida Finans skal det være enkelt og trygt å varsle.

Ikke inkludert i varslingsordningen

Varslingsordningen omfatter ikke tilbakemeldinger og spørsmål knyttet til saksbehandling av saker. Dersom du har spørsmål vedrørende din søknad hos oss, vennligst kontakt [email protected].

Varslingskanal hos Okida

Okida forplikter seg til å opprettholde en åpen og trygg arbeidskultur, og vi ser på varsling som et viktig verktøy for å rette opp kritikkverdige forhold og positivt utvikle virksomheten. Derfor har vi etablert en varslingskanal med lav terskel, tilgjengelig for både ansatte og eksterne aktører, slik at de kan rapportere kjennskap eller mistanke om uakseptabel adferd i strid med våre verdier.

Målet med varslingskanalen er å skape en atmosfære der varsling oppfattes som konstruktiv, og der varsleren kan føle seg trygg uten bekymring for represalier. Varslingskanalen gir en unik mulighet til å fremme åpenhet og korrigere forhold som bryter med våre verdier, og dette legger grunnlaget for kontinuerlig forbedring og positiv utvikling av virksomheten.

Vi verdsetter de som velger å varsle om kritikkverdige forhold, og vårt fokus er å sikre at de føler seg trygge. Vi garanterer konfidensialitet og beskyttelse mot eventuelle negative konsekvenser for varsleren. Okida tar sterkt avstand fra represalier mot varslere, og vi forsikrer alle som varsler om at deres identitet vil bli beskyttet. Vi jobber aktivt for å forebygge eventuelle negative konsekvenser for varsleren.

Varslingsrutiner hos Okida

Okida er forpliktet til å opprettholde et etisk og lovlig arbeidsmiljø. Vi oppfordrer både ansatte og eksterne aktører til å benytte vår varslingskanal for å rapportere kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten. Varslingskanalen er tilgjengelig for alle som ønsker å si fra om brudd på lover og regler, inkludert, men ikke begrenset til:

  • Brudd på selskapets etiske retningslinjer
  • Brudd på regler om arbeidsmiljø
  • Mobbing, trakassering, seksuelle overgrep eller diskriminering
  • Brudd på regelverk tilknyttet ulike fagområder, for eksempel taushetsplikt
  • Upassende gaver eller bonuser
  • Korrupsjon og økonomiske misligheter
  • Brudd på personopplysningssikkerheten

Håndtering av varsel

Varslinger blir mottatt i en sikret epostboks hos vår Compliance-avdeling, som håndterer alle varsler på en trygg og konfidensiell måte. Vår Compliance-avdeling er dedikert til å etterforske og håndtere varsel på en rettferdig og upartisk måte. All informasjon blir behandlet i samsvar med gjeldende lover og regler, og tiltak blir implementert for å sikre at varslere ikke blir utsatt for represalier. Vi setter stor pris på de som velger å varsle om kritikkverdige forhold, og vi forsikrer om at deres integritet og konfidensialitet blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

Slik varsler du

Benytt skjema under for å sende inn et varsel. Om du ikke ønsker å benytte deg av skjema, kan du sende varsel direkte til [email protected]

Varsleren har frihet til å bestemme hva det skal varsles om. Varsleren er ikke pålagt å presentere bevis for det de anser som kritikkverdig, men det forventes likevel at varsleren er så klar som mulig når det gjelder beskrivelsen av hendelsen. Derfor bør varselet inneholde informasjon om tidsperiode og sted for hendelsen, samt konkrete opplysninger om hva forholdet gjelder og hvilket grunnlag varsleren bygger disse opplysningene på.

For ansatte oppfordres det til å først diskutere bekymringer eller kritikkverdige forhold internt med nærmeste leder eller andre personer i selskapets ledelse før det meldes via vår eksterne varslingskanal. Det er imidlertid opp til den enkelte ansatte å velge hvordan man ønsker å varsle.

Varsleren har muligheten til å være anonym eller til å oppgi kontaktinformasjon.